Criterii de eligibilitate a solicitantului

 

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte următoarele condiţii:

 

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

 

b) este proprietar/coproprietar al imobilului-construcţie pentru care solicită finanţare, astfel cum rezultă

din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de producere a energiei din surse regenerabile se

amplasează pe una dintre anexele care deservesc imobilul-construcţie, solicitantul este proprietar/

coproprietar al acesteia, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în situaţia în care sistemul se

amplasează pe teren, solicitantul trebuie să fie proprietar/coproprietar/să deţină un drept de folosinţă

asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;

 

c) are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din

cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul pe care se implementează proiectul este deţinut în

coproprietate;

 

d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini (de exemplu: locaţiunea,

comodatul, promisiunea de vânzare-cumpărare, cesiunea de creanţă, sechestrul etc.) în favoarea unei

persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele

judecătoreşti, al vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri

de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

 

e) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un

imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi coproprietari asupra imobilului

pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia;

 

f) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la

momentul depunerii dosarului de finanţare;

 

g) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate,

precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea

verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi

statistici;

 

h) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

 

Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe

construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se

întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.